OM  SWEDISH TOFFEES  


                                                                                     MEDLEMSANTAL

                                                                            
     Antal medlemmar 2022/23     648
     Antal medlemmar 2021/22      601
     Antal medlemmar 2020/21      585

     Antal medlemmar 2019/20      555       
     Antal medlemmar 2018/19       531
     Antal medlemmar 2017/18        520
     Antal medlemmar 2016/17       465
     Antal medlemmar 2015/16       410

     Antal medlemmar 2014/15       376
     Antal medlemmar 2013/14       331
     Antal medlemmar 2012/13       305
     Antal medlemmar 2011/12        233
     Antal medlemmar 2010/11        228
     Antal medlemmar 2009/10     223
     Antal medlemmar 2008/09    162


 

         

                                                                                     

NUVARANDE STYRELSE

                                                                            
Ordförande: Erik Pråmell
Vice ordförande: Per Malmqvist Stolt
Sekreterare: Tobias Dahlsjö
Kassör: Thomas Hane


HISTORIAN OM SWEDISH TOFFEES

 

Allt börjar på härliga forumet Svenska Fans. Här skrivs det på Evertons lagsida och 2006 pratar ett gäng ihop sig om att åka på en gemensam resa till Goodison Park. Olof S fixar biljetter och hotell och man är 12 stycken som åker och ser Everton-Aston Villa i november, som bortalaget tyvärr vinner. Inför matchen har man fixat en svensk flagga med texten ”SWEDISH TOFFEES ON TOUR”. En av resenärerna har haft en webbsida om Everton som kallats Swedish Toffee varför detta namnet anammas.

Redan i maj  2007 görs en ny resa och man är 10 personer som ser matchen EFC- Portsmouth. Ungefär samtidigt tycker Per M och Olof att det var värt och kolla på forumet på Svenska Fans om det fanns personer som kunde tänka sig starta och delta i en supporterklubb, men intresset då var ljummet. Man bestämde sig att fortsätta som förut med att endast försöka fixa resor.

 

                                                                                                                                           Hösten 2007 ordnas en ny resa där ungefär 15 svenskar ser Everton                                                                                                                                                               fullständigt krossa Sunderland med hela 7-1. Inför den resan hade man tagit                                                                                                                                               en direkt kontakt med klubben och biljetterna fixades den vägen. Man hade                                                                                                                                               inför denna resa också fixat med priset SWEDISH TOFFEES AWARD som folk                                                                                                                                             på forumet fick rösta på. Förutom att man tyckte det trevlig idé fanns det                                                                                                                                                   också en liten baktanke med det. Att överlämna priset var att testa och se                                                                                                                                                   om det kunde öppna dörrar för oss svenska supportrar, vilket det över  m                                                                                                                                                   förväntan gjorde! Tim Cahill skulle få priset som var en blå dalahäst och                                                                                                                                                       förvånande nog blev man välkomnade till VIP-entrén strax före match och                                                                                                                                                 priset fick överlämnas direkt personligen till Cahill. Erik P tog utan tvekan på                                                                                                                                             sig uppgiften att stå för snacket där och då. I samma veva tas den första                                                                                                                                                     supportertröjan togs fram med namnet Swedish Toffees.

                                                                                                                                           När sedan nästa resa planeras 2008 får man av klubben reda på att att det                                                                                                                                                 inte alls gick om vi inte sökte om att bli en officiell supporterklubb. Ett möte                                                                                                                                               anordnades hos Erik i Skåne och med var också Mario G som under året varit mycket aktiv på forumet.

 

På mötet bestämdes namnet Swedish Toffees och att supporterklubben av praktiska skäl inte bedömdes kunna fungera som en förening med årsmöte och så utan det byggde på förtroende för den självutnämnda "styrelsen". Medlemsupptagning, supporterresa och medlemströja var målet. Detta bestämdes en varm kväll i juli 2008 hos Erik och Swedish Toffees var bildat. Per skickade in ansökan till EFC och ett par månader senare efter vi tagit upp medlemmar blev vi antagna som officiell supporterklubb till Everton FC.

 

Med åren blir Swedish Toffees större och ökar i medlemsantal varje år. När Swedish Toffees firar 10 år är vi över 500 medlemmar. En del styrelsemedlemar har hoppat av och ersatts av nya men ordförande Erik sitter kvar på sin post. Medlemspaketen som skickas ut till varje betalande medlem blir ett populärt inslag och en egendesignad t-shirt fortsätter att vara huvudgrejen och även ett medlemskort har tagits fram till varje säsong. Antalet resenärer till våra medlemsresor har som mest varit över 90 personer och för många är detta årets stora höjdpunkt. Här har svenska evertonians lärt känna varandra och för många har det varit första gången man träffat likasinnade.

 

Under våren och sommaren 2021 beslutar sittande styrelse att supporterklubben blivit så stor och att föreningen befann sig i vägskäl.  Då medlemsantalet i flera år överstigit 500 medlemmar var nu valet att bli en officiell förening nästan självklart då pengasummorna blivit riktigt stora. Stadgar arbetades fram och lades fram till ett årsmöte som ordnades för att klubba igenom dessa och för att föreningen skulle bli officiellt och registreras hos Skatteverket. Det kommer nu framöver att arrangeras beslutande medlems och årsmöten möten och vår förhoppning är klubben i många år framöver ska utveckla supporterlivet för alla med blått hjärta och som har känslorna i the peoples club  i framförallt Sverige.

                                                                   STADGAR SWEDISH TOFFEES

 

 

§1. Verksamhetsbeskrivning

Supporterklubben stadgar syftar till att kunna styra klubbens arbete och verksamhet, i takt med ett växande intresse för moderklubben Everton FC. Swedish Toffees erbjuder en gemensam intresse plattform gentemot Everton FC.

 

Swedish Toffees har som ändamål att bedriva supporterskap gentemot Everton FC med därtill hörande verksamhet i enlighet med huvudföreningens mål och inriktning.

 

Swedish Toffees ska med sina resurser verka för att stödja Everton F C främst i Sverige. Swedish Toffees skall även verka för att bibehålla en levande, positiv och våldsfri supporterkultur. Swedish Toffees har ingen geografisk hemort utan verkar i hela Sverige och är landets officiella supporterklubb för Everton Fotball Club.

 

Föreningens stadgar är senast fastställda vid årsmötet 2021

 

 

§2. Medlem

Swedish Toffees består av fysiska personer som beviljats medlemskap i föreningen. Swedish Toffees har tillhörigheter med Everton FC och är därigenom officiell supporterklubb i Sverige gentemot Everton FC.

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. I klubben finns enskilt‐, och hedersmedlemskap. På förslag av styrelsen kan styrelse besluta att utse medlem till hedersmedlem.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt vad den sökande ska göra för att överklaga beslutet.

 

§3. Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas per verksamhetsår som följer av Everton FC säsong 1 juni – 31 maj. Medlemsavgiften bestäms på årsmötet.

 

§4. Beslutsorgan

Swedish Toffees beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 

§5. Årsmötet

Årsmötet hålls i anslutning till säsongsavslutningen. Rösträtt på mötet har en person som varitmedlem i klubben under det senast gångna 6 månaderna och betalt aktuell medlemsavgift.och fyller minst 18 år under mötesåret. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud eller via fullmakt. Personer utan medlemskap får inte föra talan eller närvara på årsmötet som åhörare.

 

§6. Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmöte skall ske minst två veckor innan årsmötet. Kallelsen till årsmöte sker via E-mail till fullvärdiga medlemmar.

 

§7. Styrelsen

Under säsong leds Swedish toffees verksamhet utav en förtroendevald styrelse. Styrelsen är sammansatt av årsmötet. Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst 3 ledamöter. Efter årsmötet bestämmer styrelsen själv utseendet. Om någon styrelsemedlem inte fullföljer eller missköter sina åtaganden under pågående verksamhetsår, äger styrelsen med majoritet rätten att utesluta vederbörande ur styrelsen. Ledamöter väljs på en tidsperiod på två år för ett kontinuerligt arbete.

 

Målsättningen är en engagerad klubb med aktiva medlemmar och transparent verksamhet med arbetsuppgifter som kan och bör fördelas ut av styrelsen som bär ansvarsförbindelse.

 

§8. Ordförandeposten 

Sittande ordförande skall alltid nominera ytterligare kandidater till ordförandeposten vid årsmötet.

 

§9. Verksamhets- och budgetår

Swedish Toffees verksamhets- och budgetår är från 1 juni till och med 31 maj.

 

§10. Revision 

Kassören samt ytterligare utsedd ledarmöte är ansvarig för att revision sker.

 

§11. Beslut och omröstning 

Beslut fattas efter omröstning. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid händelse av lika röstantal har ordförande utslagsröst.

 

§12. Stadgefrågor 

Stadgarna kan endast ändras vid ett årsmöte

 

§13. Upplösning 

För att en upplösning av Swedish Toffees kan ske krävs röster av minst 75% av deltagande medlemmar på årsmötet. Klubbens tillgångar överlämnas då till Everton in the Community i händelse av upplösning.