STADGAR SWEDISH TOFFEES


 

§1. Verksamhetsbeskrivning

Supporterklubben stadgar syftar till att kunna styra klubbens arbete och verksamhet, i takt med ett växande intresse för moderklubben Everton FC. Swedish Toffees erbjuder en gemensam intresse plattform gentemot Everton FC.

 

Swedish Toffees har som ändamål att bedriva supporterskap gentemot Everton FC med därtill hörande verksamhet i enlighet med huvudföreningens mål och inriktning.

 

Swedish Toffees ska med sina resurser verka för att stödja Everton F C främst i Sverige. Swedish Toffees skall även verka för att bibehålla en levande, positiv och våldsfri supporterkultur. Swedish Toffees har ingen geografisk hemort utan verkar i hela Sverige och är landets officiella supporterklubb för Everton Fotball Club.

 

Föreningens stadgar är senast fastställda vid årsmötet 2021§2. Medlem

Swedish Toffees består av fysiska personer som beviljats medlemskap i föreningen. Swedish Toffees har tillhörigheter med Everton FC och är därigenom officiell supporterklubb i Sverige gentemot Everton FC.

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. I klubben finns enskilt‐, och hedersmedlemskap. På förslag av styrelsen kan styrelse besluta att utse medlem till hedersmedlem.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt vad den sökande ska göra för att överklaga beslutet.§3. Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas per verksamhetsår som följer av Everton FC säsong 1 juni – 31 maj. Medlemsavgiften bestäms på årsmötet.§4. Beslutsorgan

Swedish Toffees beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.


 

§5. Årsmötet

Årsmötet hålls i anslutning till säsongsavslutningen. Rösträtt på mötet har en person som varitmedlem i klubben under det senast gångna 6 månaderna och betalt aktuell medlemsavgift.och fyller minst 18 år under mötesåret. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud eller via fullmakt.

 

Personer utan medlemskap får inte föra talan eller närvara på årsmötet som åhörare.

 

 

§6. Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmöte skall ske minst två veckor innan årsmötet. Kallelsen till årsmöte sker via E-mail till fullvärdiga medlemmar.§7. Styrelsen

Under säsong leds Swedish toffees verksamhet utav en förtroendevald styrelse. Styrelsen är sammansatt av årsmötet. Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst 3 ledamöter. Efter årsmötet bestämmer styrelsen själv utseendet. Om någon styrelsemedlem inte fullföljer eller missköter sina åtaganden under pågående verksamhetsår, äger styrelsen med majoritet rätten att utesluta vederbörande ur styrelsen. Ledamöter väljs på en tidsperiod på två år för ett kontinuerligt arbete.

 

Målsättningen är en engagerad klubb med aktiva medlemmar och transparent verksamhet med arbetsuppgifter som kan och bör fördelas ut av styrelsen som bär ansvarsförbindelse.§8. Ordförandeposten 

Sittande ordförande skall alltid nominera ytterligare kandidater till ordförandeposten vid årsmötet.§9. Verksamhets- och budgetår

Swedish Toffees verksamhets- och budgetår är från 1 juni till och med 31 maj.§10. Revision 

Kassören samt ytterligare utsedd ledarmöte är ansvarig för att revision sker.§11. Beslut och omröstning 

Beslut fattas efter omröstning. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid händelse av lika röstantal har ordförande utslagsröst.§12. Stadgefrågor 

Stadgarna kan endast ändras vid ett årsmöte§13. Upplösning 

För att en upplösning av Swedish Toffees kan ske krävs röster av minst 75% av deltagande medlemmar på årsmötet. Klubbens tillgångar överlämnas då till Everton in the Community i händelse av upplösning.ÖNSKAR NI MÖTESPROTOKOLL PÅ VÅRA STYRELSEMÖTEN, FÅR MAN TA KONTAKT VIA E-POST OCH DESSA SKICKAS TILL ER.